Zibo Zhao

I am a fifth-year Ph.D student from SVIP Lab at ShanghaiTech University, advised by Prof. Shenghua Gao. I received my bachelor's degree from ShanghaiTech University as well. Currently, I am a research intern at Tencent, working with Dr. Gang YU .

Github  /  Email  /  CV

profile photo

Research

I focus on 3D generation and reconstruction.

Paint3D: Paint Anything 3D with Lighting-Less Texture Diffusion Models
Xianfang Zeng , Xin Chen , Zhongqi Qi , Wen Liu , Zibo Zhao, Zhibin Wang , Bin Fu , Yong Liu Gang Yu
CVPR, 2024
project page / arXiv / bibtex

Point As Gaussian: Forward Point Cloud Rendering
Zibo Zhao, Wen Liu , Xin Chen , Xianfang Zeng , Gang Yu , Shenghua Gao
prePrint, 2024
paper

TSP-Transformer: Task-Specific Prompts Boosted Transformer for Holistic Scene Understanding
Shuo Wang, Jing Li, Zibo Zhao, Dongze Lian, Binbin Huang, Xiaomei Wang, Zhengxin Li, Shenghua Gao
WACV, 2024
arXiv / code / bibtex

RoomDesigner: Encoding Anchor-latents for Style-consistent and Shape-compatible Indoor Scene Generation
Yiqun Zhao, Zibo Zhao, Jing Li, Sixun Dong, Shenghua Gao
3DV, 2024
project page / arXiv / bibtex
ShapeGPT: 3D Shape Generation with A Unified Multi-modal Language Model
Fukun Yin , Xin Chen , Chi Zhang , Biao Jiang , Zibo Zhao, Jiayuan Fan , Gang Yu , Taihao Li , Tao Chen
prePrint, 2023
project page / arXiv / bibtex

Michelangelo: Conditional 3D Shape Generation based on Shape-Image-Text Aligned Latent Representation
Zibo Zhao, Wen Liu , Xin Chen , Xianfang Zeng , Rui Wang , Per Cheng , Bin Fu , Tao Chen , Gang Yu , Shenghua Gao
NeurIPS, 2023
Hugging Face / project page / arXiv / code / bibtex

Magic Tailor: a Latent-Anchor based Diffusion Model for 3D Clothes Generation
Zibo Zhao, Wen Liu , Xin Chen , Gang Yu , Shenghua Gao
prePrint, 2023
paper /

Prior Based Humam Completion
Zibo Zhao, Wen Liu , Yanyu Xu , Xianing Chen , Weixin Luo , Lei Jin , Bohui Zhu , Tong Liu , Binqiang Zhao , Shenghua Gao
CVPR, 2021
paper / code / bibtex


Thanks to Jon Barron for his share.